Logo firmy

ul. 10 Lutego 7, p.105 (1 piętro)
81-366 Gdynia

biuro@mtm-nieruchomosci.pl

tel./fax: (58) 621 87 06;
kom.: 0602 295 288


Ważne informacje

Strona główna
Kredyty

Przeglą…d ofert

Biura
Domy
Działki
Mieszkania
Obiekty
Sklepy

Wyszukiwarka ofert

Wyszukaj oferty

Kursy walut

USD

td cla

EUR

td cla

CHF

td cla

GBP

td cla

Zarzą…dzanie

Witamy

Od ponad 20 lat zapewniamy klientom dostęp do centralnej bazy danych z ofertami nieruchomości, w skład której na dzień dzisiejszy wchodzi około 350 biur nieruchomości z Trójmiasta i okolic, bez konieczności kontaktowania się z każdym biurem osobno w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wybranych ofert.

Ponadto współpracujemy z kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami oraz bankami i towarzystwami finansowymi w zakresie udzielania kredytów hipotecznych. Jesteśmy ubezpieczeni w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami na podstawie Generalnej Umowy Grupowego Ubezpieczenia zawartej przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w PZU S.A.

Zgłoszone w biurze oferty nieruchomości ogłaszamy w gablocie znajdującej się przed głównym wejściem do budynku, prasie oraz na portalach internetowych

OFERTY SPECJALNE !!! DZIAŁKA WYSIN, 4586 M2, CENA 169000 ZŁ

oferty nieruchomości dostępne również na stronie http://www.mtm.gd.pl

Polityka prywatności W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO) z dniem 25.05.2018 zmieniają się zasady przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych Administrator danych osobowych jest Marta Mądrzejewska, prowadząca działalność MTM Marta Mądrzejewska, ul. 10 Lutego 7, 81-366 Gdynia na podstawie działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem 52514, NIP: 586-192-34-24, Regon: 192547040.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych Dane zbierane od potencjalnych klientów tj. imię i nazwisko, adres e-mail, oraz numer kontaktowy są zbierane za pomocą formularza kontaktowego i są niezbędne do prawidłowego kontaktu. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach : - przekazania oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych , - przekazania oferty usługi doradztwa kredytowego przez Administratora danych osobowych , - wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych. Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje tzw. podstawa prawna przetwarzania danych. Typowymi podstawami przetwarzania danych zwykłych są: a) zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Możliwość cofnięcia zgody: Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można zawsze odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem. Odwołanie zgody wywołuje wyłącznie skutki na przyszłość. Profilowanie Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu. Strona nie używa plików cookies. Okres przechowywania danych Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy. Bezpieczeństwo danych Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Jakkolwiek, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych, pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Państwa za pośrednictwem Internetu. Udostępnianie danych osobowych Partnerom i Dostawcom Usług Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Prawa dostępu do danych Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji. Pozostałe prawa ochrony danych W odniesieniu do Państwa danych osobowych mają Państwo również prawo do: 1. żądania poprawienia informacji 2. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 3. żądania ograniczenia przetwarzania 4. żądania usunięcia danych 5. przenoszenia danych 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych: W celu poinformowania nas o modyfikacji Państwa danych osobowych, można przesłać do nas zgłoszenie za pośrednictwem m.in: - formularza kontaktowego umieszczonego na stronie http://mtm-nieruchomosci.pl - poczty elektronicznej, na adres e-mail: mtm@mtm.gd.pl

Jak się z nami skontaktować W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe prosimy o kontakt: mtm@mtm.gd.pl


© Copyright by JAGLA 2003 (www.jagla.com.pl)